Przedłużenie edukacji zdalnej do 29 listopada 2020 r. to jeden z punktów kolejnych ograniczeń wprowadzonych przez Rząd w wyniku pandemii SARS-COV-2. Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej, nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada br.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Ministerstwo wprowadziło również możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy. Zajęcia byłyby realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Źródło: MEN

Informujemy, że w nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego należy spodziewać się decyzji związanych z ograniczeniami w  realizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, także w zakresie praktycznej nauki zawodu. Ograniczenia obejmą  okres  od  soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Ruszyła kampania informacyjno-promocyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Edukacja w zasięgu ręki”, która promuje nowoczesne kształcenie zawodowe i ogólne oraz zachęca do uczenia się przez całe życie ❗

 

Wśród najważniejszych tematów promowanych w ramach akcji znajdują się:

 

👉 e-podręczniki
👉Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji
👉Krajowy System Danych Oświatowych
👉rozwój kompetencji doradców zawodowych
👉egzaminy zawodowe

 

Kampania „Edukacja w zasięgu ręki” obejmuje również promocję egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Związek Rzemiosła Polskiego promuje w niej projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, który zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu utworzono bank zadań wykorzystywanych na egzaminach czeladniczym i mistrzowskim oraz przeprowadzono szkolenia z udziałem członków zespołów autorskich, dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych oraz szkolenia dedykowane kobietom, przygotowujące je do funkcji członkiń komisji egzaminacyjnych, także w zakresie opracowywania zadań egzaminacyjnych.

 

Innym narzędziem tworzącym nową jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle, wypracowanym w projekcie to platforma EWR (Egzaminy w Rzemiośle) wraz z funkcją umożliwiającą przeprowadzenie części pisemnej egzaminu w trybie zdalnym.

Sprawdź 👉 https://edukacjawzasiegureki.pl

 

Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie, informuje, że od 1 października 2020 roku jest możliwość zamieszczania informacji o rzemieślniczych kwalifikacjach zawodowych w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Z takiej formy prezentowania swoich uprawnień zawodowych skorzystają wszyscy przedsiębiorcy dysponujący dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym.

 

W związku z tym, wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycznie objęci tym ustawowym rozwiązaniem. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle przed 1 października 2020 r., informacja ta będzie zamieszczana na ich wniosek.

 

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, mogą zwrócić się do Izby, w której zostały zdane egzaminy czeladnicze lub mistrzowskie,  z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o kwalifikacjach zawodowych potwierdzonych przed 01.10.2020r.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem ww. wpisów mogą poniższy wniosek przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Izby Rzemieślniczej.

Wniosek