W dniu 21 marca 2023 r. w ramach współpracy Urzędu Skarbowego w Lipnie z naszą jednostką w "Domu Rzemiosła" odbyło się spotkanie informacyjne dla rzemieślników, przedsiębiorców i pozostałych podatników.

Na spotkaniu przedstawiciele Urzędu Skarbowego przedstawili informacje dotyczące nowych regulacji prawnych i rozwiązań odnośnie podatku od osób fizycznych, które weszły w życie w 2022 roku oraz obowiązków nakładanych na podatników w roku 2023.

 

Informujemy, że Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy opublikowała  HARMONOGRAM EGZAMINÓW 2023.

 

Przypominamy, że datę egzaminu dla danego kandydata wyznacza Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW 2023 można znaleźć na stronie Izby

Link: https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/harmonogram-egzaminow/

 

Wykaz zawodów, których dotyczy dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle, aktualizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego na bieżąco, w zależności od zgłaszanych przez organizacje potrzeb i zatwierdzania przez Zarząd ZRP standardów egzaminacyjnych.

Dualna nauka  zawodu  w rzemiośle może być prowadzona w zawodach występujących w:

  • klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego [ramach branżowej szkoły I stopnia];
  • klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

dla których Związek Rzemiosła Polskiego ustanowił standardy wymagań egzaminacyjnych czeladniczych.

 

Minister Edukacji i Nauki ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką. Określa ona zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych, ułożonych alfabetycznie, zawodach.

W 2023 r. na liście krajowej pojawiły się po raz pierwszy 4 zawody:

  • *Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami
  • *Technik gospodarki odpadami
  • *Monter izolacji przemysłowych
  • *Technik izolacji przemysłowych

Prognoza dla wojewódzkich rynków pracy

W części wojewódzkiej prognoza określa alfabetyczny wykaz zawodów o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku pracy.

Pełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w skali kraju i z podziałem na województwa zawiera załącznik do obwieszczenia dostępny jest w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Źródło:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prognoza-zapotrzebowania-na-pracownikow-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-na-krajowym-i-wojewodzkim-rynku-pracy-2023