W dniu 13 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Istotną zmianą w rozporządzeniu jest podwyższenie o 1 punkt procentowy wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. W przypadku przyuczenia wynagrodzenie pozostaje bez zmian.

Od 1 września 2019 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych będą wynosiły:

Rok nauki zawodu nie mniej niż: Obecnie nie mniej niż: Procentowy wzrost

 I

 5 % (241,96 zł)  4 % (198,04 zł) 22%

 II

 6% (290,35 zł)  5% (247,55 zł)

17%

 III  7% (338,75 zł)  6% (297,06 zł)

 14%

Zgodnie z przepisem przejściowym dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych nowe stawki wchodzą w życie od 1 września 2019 r. i stosują się również do młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na podstawie umów zawartych przed dniem 1 września 2019 r. i trwających w tym dniu.

Wyższe stawki wynagrodzenia dla młodocianych mają zatem zastosowanie zarówno do młodocianych zatrudnionych na podstawie nowych umów o pracę, które rozpoczynają się w dniu 1 września 2019 r., jak również do umów trwających, które obowiązują młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na II i III roku nauki.

Z uwagi na fakt, że najniższe wynagrodzenie młodocianego pracownika jest regulowane przez państwo, to zmiana przepisu w tym względzie automatycznie zmienia warunki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w części wynagrodzenia. W takiej sytuacji  nie ma obowiązku spisywania aneksu do umowy o pracę, ponieważ z mocy prawa ulega zmianie stawka wynagrodzenia, jeśli były przyjęte w dotychczasowej najniższej stawce.

Od dnia 1 września 2019 r. pracodawca ma obowiązek wypłacania młodocianym odbywającym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu wynagrodzenie w wysokości podwyższonej o 1 punkt procentowy.

Od 1 sierpnia 2019 r. w związku ze zmianą (wówczas planowaną)dotyczącą wynagradzania młodocianych weszło wżycie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Obecne przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r. poz. 865) nie przewidują sytuacji, w której ulegają zmianie najniższe stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów.

Zmiana tego rozporządzenia polega na dodaniu przepisu, który w przypadku zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych pozwoli pracodawcy, który ma zawartą umowę o refundację wynagrodzeń młodocianych z Ochotniczymi Hufcami Pracy, wnioskować o zmianę zapisów takiej umowy. Na złożenie wniosku w tej sprawie pracodawca ma 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych. Dzięki temu będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli pracodawca nie złoży wniosku we wskazanym terminie będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom wynagrodzenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosków.

Oznacza to, że pracodawcy, którzy w dniu 1 września 2019 r. mają podpisane umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników będą mogli otrzymać wyższą refundację tych wynagrodzeń, jeżeli złożą wniosek o zmianę treści tej umowy w zakresie refundacji, za okres od dnia wejścia w życie nowych najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych.

W działaniach związanych z aneksowaniem umów o refundacje niewątpliwie ważną rolę mogą odegrać cechy, które działają z upoważnienia rzemieślników szkolących uczniów.

8 czerwca 2019 roku Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie obchodził "Dzień Rzemiosła". Wzorem lat ubiegłych uroczystość odbyła się w formie pikniku rodzinnego na terenie leśniczówki w Głęboczku koło Skępego.

Oprócz członków Cechu ich rodzin i przyjaciół w tym wydarzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Prezes, Wiceprezes oraz Dyrektor Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy; przedstawiciele OHP we Włocławku; Starosta Powiatu Lipnowskiego; Wójt Gminy Lipno oraz Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku.

Podczas uroczystości członkowie Cechu zostali wyróżnieni odznaczeniami za zasługi dla rzemiosła i szkolenie uczniów:

  • Honorową Odznaką Rzemiosła - Pani Jolanta Narożna
  • Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego - Pani Kamila Przybylska, Pani Marzena Przybyszewska
  • Srebrna Odznaka Mistrza za wyszkolenie uczniów - Pan Janusz Jaszewski; Pan Mariusz Jaszewski; Pani Jolanta Narożna; Pan Janusz Szymański
  • Złota Odznaka Mistrza za wyszkolenie uczniów - Pan Grzegorz Nawrocki; Pan Andrzej Wiśniewski.

Piknik przebiegł w miłej rodzinnej atmosferze z różnymi atrakcjami m.in. grill, ognisko, wspólna zabawa. Odbyły się konkursy dla dzieci - konkurs strzelecki, konkurs sprawnościowy i konkurs plastyczny oraz dla dorosłych - konkurs strzelecki, konkurs sportowy rzut kulą oraz przeciąganie liny. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami, medalami oraz słodyczami.

Zarząd składa ogromne podziękowania dla członków Cechu i ich rodzin, którzy zaangażowali się w przygotowanie pikniku: Panu Ryszardowi Kurowskiemu, Panu Zdzisławowi Kurowskiemu jak również zakładom: Zakład Cukierniczo Piekarniczy Jaszewscy sp. j.; Zakład Przetwórstwa Mięsnego "JOLMAS" Jolanta Narożna;  Piekarnia Ciastkarnia AMB Lipscy sp. j.; FHU MAT-ERA Kazimierz Matera.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

KPIRiP w Bydgoszczy po raz kolejny przeprowadziła etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Jakie znasz zawody ?”

Konkurs adresowany był do trzech grup uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii:
* Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-7 lat)
* Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych (klas 1-8)
* Konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów

Na etap regionalny Konkursu wpłynęło łącznie prac w kategorii:

  1. Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym – 175 rysunków,
  2. Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych – 93 zdjęć,
  3. Konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów – 1 film.

W konkursie brały udział również szkoły podstawowe z naszego powiatu i uczniowie tych szkół otrzymali najwyższe wyróżnienia.

Jesteśmy dumni z uczestników i gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

Konkurs plastyczny

I miejsce – Gabriel Kraśnicki  – 6 lat, praca pn. „Mechanik pojazdów samochodowych” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie,

II miejsce – Kacper Majewski – 7 lat, praca pn. „Ludwisarz” ze  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II nr 5 w Lipnie,


III miejsce – Aleksandra Ciarkowska – 3 lata, praca pn. „Florystka” z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie.

Konkurs fotograficzny

I miejsce – Michał Kosztowny – 8 lat, fotografia pn. „Zegarmistrz”  ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem,


II miejsce – Maciej Rakowski – 9 lat, fotografia pn. „Mechanik motocyklowy” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II nr 5 w Lipnie,


III miejsce – Zofia Targańska – 13 lat, fotografia pn. „Bednarz” ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Konkurs filmowy

Wyróżniono film wykonany przez Esterę Sobecką –  lat 16, pn.„Zegarmistrz” ze Szkoły Podstawowej nr 30 im. Szarych Szeregów z Oddziałami Dwujęzycznymi z Bydgoszczy.

Uroczyste wręczenie nagród etapu regionalnego odbędzie się dnia 24 maja 2019 r. podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów KPIRiP w Bydgoszczy.

Laureaci Konkursu etapu regionalnego, którzy zajęli miejsca I-III w danych kategoriach zostali zgłoszeni do etapu ogólnopolskiego Konkursu „Jakie znasz zawody?”- organizatorem, którego jest Związek Rzemiosła Polskiego, a realizatorem Wielkopolska Izba Rzemiosła w Poznaniu oraz Fundacja Społeczeństwa i Gospodarki.

 

Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie serdecznie zaprasza 27 lutego 2019r. o godz. 16:00 do "Domu Rzemiosła" pl. 11 Listopada 10, 87 - 600 Lipno,  na kolejne w tym roku spotkanie dla przedsiębiorców z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Lipnie.

Na spotkaniu zostaną przedstawione kolejne tematy dotyczące zmian, które obowiązują od 2019r.