Akty prawne

Ustawa o rzemiośle
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie praktycznej nauki zawodu
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania