Uprzejmie informuję, iż w ramach toczącej się debaty na temat kierunku zmian w szkolnictwie zawodowym Kujawsko - Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy organizuje spotkanie z udziałem m. in:

- parlamentarzystów naszego województwa,

- Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,

- przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,

- dyrektorów szkół,

- pracodawców - instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Spotkanie to odbędzie się 3.03.2009 r. o godz. 13 00 w siedzibie Izby przy ulicy Piotrowskiego 11.
Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.
Ponadto, w tym samym dniu o godz. 10 00 z inicjatywy Izby oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie z udziałem pracodawców ( rzemieślników ) zajmujących się praktyczną nauką zawodu uczniów młodocianych oraz przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy i Regionalnego Ośrodka EFS. Część ta, na którą również zapraszam, poświęcona będzie zmianom w rozporządzeniu dotyczącym refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz zagadnieniom związanym z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

BEZPŁATNE SPOTKANIE

INFROMACYJNO - PROMOCYJNE

„Promocja i rozwój markowych produktów –
szansą na Twoje 5 minut, aby zaistnieć w regionie”

Zbliża się termin ogłoszenia kolejnego konkursu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

Konkurs ten adresowany jest m.in. do przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działań zmierzających do promowania ich produktu-usługi, jako marki regionu.

W zawiązku z tym Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zaprasza Państwa na bezpłatne spotkanie informacyjno-promocyjne z zakresu zasad ubiegania się o wsparcie na realizację w/w projektu.

Celem naszego spotkania będzie przedstawienie Państwu możliwości oraz wytycznych do ubiegania się o dotację z Unii Europejskiej.
Dodamy, że w ramach Działania 5.5 przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie na realizację projektów w zakresie:

1. Wsparcie promocji produktów lokalnych i regionalnych.
2. Przygotowanie i prezentacja oferty handlowej przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw na targach i wystawach poza granicami kraju lub krajowych o charakterze międzynarodowym.
3. Dofinansowanie kosztów udziału w zagranicznych oraz krajowych o charakterze międzynarodowym imprezach targowo-wystawienniczych, udziału przedsiębiorców i grup kooperacyjnych w wyjazdowych misjach gospodarczych poza granice kraju.
4. Tworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Zaplanowane spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 24 lutego 2009 r. od godziny 10.00 w salce szkoleniowej KPIRiP w Bydgoszczy przy ulicy Piotrowskiego 11.

Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu zaprasza do „ VI Ogólnopolskiego Konkursu Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego „ , będącego równocześnie eliminacją do Fryzjerskich
Mistrzostw Polski.
Zapraszamy do udziału w Konkursie uczniów w dniu 1 marca 2009 r.

Zmienił się termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych projektu 6.2"Zostań swoim szefem".
Rekrutacja odbywa się w dniach od 09.02.2009r do dnia 06.03.2009r.