Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi pierwsze po wakacjach konkursy na unijne dotacje na inwestycje dla przedsiębiorstw.

/Więcej/

http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=73&Itemid=159

Lokalny Punkt Informacyjny w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Podziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

/Więcej/

http://finanse.wp.pl/kat,104762,title,750-mln-zl-dla-malych-firm,wid,11442396,wiadomosc.html?ticaid=18ab5

1. Trzyletnie Technikum Uzupełniające Rzemiosła i Przedsiębiorczości dla absolwentów szkół zasadniczych zawodowych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, kształcące w zawodach:

a. technik usług fryzjerskich,

b. technik pojazdów samochodowych,

c. technik handlowiec,

d. kucharz,

e. technik technologii żywności.

2. Dwuletnie Ogólnokształcące Liceum Uzupełniające Rzemiosła i Przedsiębiorczości dla absolwentów szkół zasadniczych zawodowych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Szkoły te są szkołami dla dorosłych i rozpoczną działalność z dniem 1 września 2010 r. Z dniem rozpoczęcia działalności ww. szkoły będą posiadały uprawnienia szkół publicznych.

Wiodącym wśród nowo utworzonych placówek będzie technikum uzupełniające, kształcące w zawodach z jednej strony deficytowych na rynku pracy, z drugiej zaś cieszących się zainteresowaniem młodzieży. Technikum umożliwi też kontynuowanie nauki na wyższym poziomie edukacyjnym absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

NOWE PRAWO

Od dziś (5 sierpnia) pracodawcy nie są już formalnie zobowiązani do zatrudniania inspektorów ochrony przeciwpożarowej. W życie weszła nowelizacja kodeksu pracy z 7 maja 2009 r. (Dz.U. nr 115, poz. 958). Przewiduje, że pracodawcy muszą wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów, ale osoby te nie muszą ukończyć kursu inspektora ochrony przeciwpożarowej. Wystarczy, że zaliczą zwykłe, obowiązkowe szkolenie bhp.

W praktyce już wcześniej firmy nie musiały zatrudniać inspektorów lub wysyłać podwładnych na kurs inspektora (który kosztuje około 1,2 – 1,5 tys. zł). Mimo że zobowiązała ich do tego nowelizacja kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 223, poz. 1466), która weszła w życie 18 stycznia tego roku. Rząd uznał jednak, że jest to zbytnie obciążenie dla firm, i przygotował kolejny projekt nowelizacji, który znosi taki obowiązek. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że do jej wejścia w życie nie będzie egzekwować od pracodawców obowiązku zatrudniania inspektorów.

– Narażałoby to pracodawców na niepotrzebne koszty, skoro taki obowiązek i tak miałby zniknąć – mówi Marian Liwo, zastępca Głównego Inspektora Pracy.Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy muszą wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Może być to każdy podwładny, bo wszyscy powinni ukończyć szkolenie bhp organizowane przez pracodawcę.Zdaniem Marcina Piontka, radcy prawnego z Kancelarii Piontek, Wiśniewski i Wspólnicy, pracodawca może ustalić zakres obowiązków, posiłkując się dyrektywą Rady z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1). Na podstawie określonych w art. 5 i 6 dyrektywy obowiązków pracodawcy związanych z bezpieczną organizacją pracy można wywnioskować, jakie zadania powinny wykonywać pracownicy wyznaczeni do zwalczania pożarów. Mogą oni być odpowiedzialni np. za zwalczanie źródeł zagrożeń, właściwe instruowanie pracowników lub zapewnienie, aby wprowadzanie nowych metod technicznych było przedmiotem konsultacji z pracownikami.Nowelizacja k.p. z 7 maja tego roku przewiduje, że liczba wyznaczonych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Jeśli więc np. firma budowlana pracuje jednocześnie w kilku obiektach, powinna w każdym z nich wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów i ewakuację.

– Jeśli natomiast przedsiębiorstwo pracuje w systemie zmianowym, powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację tych obowiązków, na każdej zmianie – mówi Marek Nościusz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb BHP.

Z obowiązku wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów i ewakuację zwolnieni będą pracodawcy, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników niepełnosprawnych lub młodocianych. W tym przypadku to sami pracodawcy będą odpowiedzialni za realizację tych zadań.