IX. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 43

1. Dla wykonania ważnych zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki i rzetelnego wykonania zawodu, a także do rozpatrywania skarg na działalność jego członków, Zarząd Cechu może powołać komisje.
2. W przypadku sprawowania przez Cech bezpośredniego nadzoru nad szkoleniem zawodowym pracowników młodocianych, powołanie komisji mającej określone w tym przedmiocie zadania i kompetencje – jest obligatoryjne.
3. Komisje mają charakter opiniodawczy oraz doradczy i swoje wnioski przedstawiają Zarządowi Cechu.
4. Członków komisji Zarząd Cechu może powołać i odwołać w każdym czasie.
5. Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.