VII. SĄD CECHOWY

§ 35

Sąd Cechowy jest organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, której podlegają wszyscy członkowie Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła lub innej działalności gospodarczej.

§ 36

1. Sąd Cechowy składa się Przewodniczącego i 2-ch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera st Przewodniczącego Sądu, a następnie łącznie wszystkich jej członków.
2. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego.
3. W przypadku rezygnacji, odwołanie lub śmierci członka Sądu stosuje się odpowiednio postanowienia § 28 ust. 9 statutu

§ 37

1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu Cechu lub z własnej inicjatywy,
2. Sąd Cechowy orzeka w składzie trzyosobowym, któremu przewodzi Przewodniczący Sądu lub jego zastępca.

§ 38

1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
  1) Upomnienia,
  2) Nagany,
  3) Pozbawienia prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do roku,
  4) Pozbawienia biernego prawa wyborczego do organów cechowych na okres do 3 lat,
  5) Wykluczenia z członkostwa w Cechu.
2. Gdy ukarany członek pełni funkcję w organach statutowych Cechu, Sąd niezależnie od kary orzeczonej w myśl ust. 1, może zgłosić wniosek o odwołanie ukaranego z pełnionej funkcji w tym organie.
3. W przypadku, gdy rozpatrywana sprawa dotyczy nienależycie lub wadliwie wykonanej przez ukaranego usługi lub roboty, Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczonej kary zalecić naprawienie szkody wyrządzonej przez ukaranego.

§ 39

1. Wykluczenie członka Cechu nastąpić może jedynie z ważnej przyczyny, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest zarówno z postanowieniami statutu jak i z zasadami współżycia społecznego.
2. Za ważną przyczynę wykluczenia uznać należy w szczególności:
  1) Popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z niskich pobudek, gdy przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu,
  2) Uporczywe niewykonywanie postanowień statutu lub uchwał organów Cechu,
  3) Nie opłacanie składek członkowskich przez okres ponad sześciu miesięcy,
  4) Naruszenie zasad etyki zawodowej.
3. Sąd Cechowy przed wydaniem orzeczenia w sprawie wykluczenia członka Cechu, winien obligatoryjnie zasięgnąć opinii radcy prawnego, wydaną na piśmie.

§ 40

1. Orzeczenia Sądu Cechowego doręczane są zainteresowanym stronom na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od daty orzeczenia. Od orzeczenia przysługuje prawo odwołania się do Sądu Dyscyplinarnego przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia Sądu Cechowego, o czym w uzasadnieniu tego orzeczenia należy strony pouczyć.
2. Wydane w trybie odwoławczym orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego są ostateczne.
3. Wykonanie prawomocnych orzeczeń należy do Zarządu Cechu.

§ 41

Procedurę i tryb postępowania przed Sądem Cechowym określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.