IV. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 18

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania ustalonego statutem.

§ 19

1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
  1) Uchwalanie statutu i jego zmian,
  2) Wybór Prezesa Zarządu Starszego Cechu, a także pozostałych członków Zarządu Cechu, przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej, przewodniczącego a także członków Sądu Cechowego,
  3) Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz delegata do Zarządu tej Izby,
  4) Określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów za udział w posiedzeniach organów Cechu,
  5) Uchwalanie zasad dobrowolnych świadczeń członków Cechu na określone cele,
  6) Uchwalanie planów finansowych
  7) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów i podejmowanie w tych sprawach uchwał,
  8) Udzielanie absolutorium Prezesowi Zarządu Starszemu Cechu i członkom Zarządu Cechu, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i członkom tej komisji oraz Przewodniczącemu Sądu Cechowego i członkom Sądu.
  9) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
  10) Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji wymienionych w § 3 statutu lub wystąpienia z nich,
  11) Upoważnienie Zarządu Cechu do zaciągania kredytów, pożyczek pieniężnych, a także do zbywania ruchomości mających znaczenie artystyczne, historyczne lub naukowe,
  12) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  13) Nadawanie godności honorowego Starszego Cechu lub honorowego członka Cechu,
  14) Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu Cechu,

§ 20

Odwołanie Prezesa Zarządu Starszego Cechu, członka Zarządu Cechu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego oraz członka komisji, delegata na Walne Zgromadzenie Izby i do Zarządu Izby nastąpić może przed upływem kadencji w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów w głosowaniu tajnym.

§ 21

1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zastąpieniu Walnego Zgromadzenia członków Zgromadzeniem Delegatów.
2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji Zgromadzenia Delegatów w proporcjach jednego delegata na 10 członków.
3. Do Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Na żądanie 1/4 ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu Starszy Cechu lub Wiceprezes Zarządu Podstarszy Cechu w jego zastępstwie, na podstawie uchwały Zarządu.
2. Termin zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego ustala Zarząd na 6 tygodni przed upływem kadencji.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w razie zaistnienia takiej konieczności przez Zarząd w, każdym czasie lub na żądanie.
  1) Komisji Rewizyjnej,
  2) 1/4 ogółu członków lub delegatów.
4. Domagający się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winni zgłosić Zarządowi Cechu stosowny wniosek na piśmie z podaniem sprawy, która ma być przedmiotem obrad. W takim przypadku Zgromadzenie winno odbyć się w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia żądania. O ile Zarząd Cechu zwołania Zgromadzenia nie dokona, Komisja Rewizyjna lub komisja wyłoniona przez członków, którzy domagali się zwołania Zgromadzenia władna jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 23

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powiadamia się wszystkich członków oraz organizacje listami poleconymi lub za potwierdzeniem pisemnym jego przyjęcia do wiadomości co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.
2. W Walnym Zgromadzeniu oprócz osób uprawnionych w myśl ust. 1 mogą brać też udział osoby zaproszone przez zwołującego Zgromadzenie.
3. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy również zamieścić informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad:
  1) Rachunku zysków i start oraz bilansu za dany rok,
  2) Sprawozdania Zarządu Cechu,
  3) Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego
  4) Projektów uchwał,
  5) Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
  6) W przypadku, gdy porządek obrad obejmuje zmiany statutu do zawiadomienia dołącza się projekt zmian poszczególnych paragrafów.
4. Członkom, którzy zalegają z zapłatą składek cechowych przez okres ponad sześciu miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu opłaty składek, tracą prawo do kandydowania na funkcje statutowe cechu oraz nie uczestniczą w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 24

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu Starszy Cechu lub Wiceprezes Podstarszy Cechu w jego zastępstwie. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zgromadzenia określa regulamin.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie, zwołane zgodnie z postanowieniami § 23 statutu, jest zdolne do podejmowania uchwał, o ile w ich podjęciu uczestniczy, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Cechu.
2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby członków (quorum), zwołujący Zgromadzenie obowiązany jest zwołać je ponownie, nie później niż 14 dni po pierwszym terminie, które jest wówczas zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
3. Warunek, o jakim mowa w ust.2 zostaje spełniony, gdy w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczono informację, że w przypadku braku wymaganej liczby obecnych w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o jedną godzinę później.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.
5. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu lub zmianie porządku obrad, wymagają dla swej ważności 2/3 oddanych głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta zmiana statutu Cechu.
6. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie uprawnieni członkowie Cechu.

§ 26

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. Na żądanie, co najmniej 1/4 członków obecnych na Zgromadzeniu, głosowanie jest tajne.
2. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia podpisuje jego przewodniczący i sekretarz. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia oraz poszczególnych komisji przechowuje Biuro Cechu.