II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5

1. Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i ustawą o rzemiośle:
  1) Osoby fizyczne będące małymi i średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – prawo działalności gospodarczej;
  2) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  3) Inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż pięć lat.
2. Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle.

§ 6

1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji członkostwa. Deklaracja – pod rygorem nieważności winna mieć formę pisemną
2. Organem uprawnionym do przyjmowania w poczet członków Cechu jest Zarząd Cechu, który określi wzór deklaracji członkowstwa.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia członka powinna zostać podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

§ 7

1. O odmowie przyjęcia w poczet członków Cechu, zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały w tym przedmiocie. Zawiadomienie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do odwołania.
2. Odwołanie od uchwały zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków służy zainteresowanemu w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie złożyć należ za pośrednictwem Zarządu Cechu do Walnego Zgromadzenia, które winno je rozpatrzyć na najbliższym zebraniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 8

1. Członkowie Cechu mają prawo do:
  1) Korzystania z pomocy i świadczeń w zakresie określonym w § 2 statutu,
  2) Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu,
  3) Zgłaszania wniosków usprawniających pracę Cechu,
  4) Wnoszenia odwołań od uchwał i decyzji Zarządu Cechu dotyczących praw członkowskich do Walnego Zgromadzenia w trybie przepisanym statutem,
  5) Obecności podczas rozpatrywania spraw przez nich wniesionych lub ich dotyczących,
  6) Wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń, sprawozdań rocznych Zarządu Cechu, protokołów pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonania zaleceń,
2. Członek Cechu pozbawiony jest biernego prawa wyborczego do organów Cechu, wtedy, gdy:
  1) Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego.
  2) Został pozbawiony praw pełnomocnym orzeczeniem Sadu Cechowego.
  3) Zalega z zapłatą składki cechowej powyżej 6–ciu miesięcy mimo pisemnego wezwania o jej uregulowanie w dodatkowym terminie.

§ 9

1. Członkowie Cechu mają obowiązek:
  1) Przestrzegać statutu, zasady etyki i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,
  2) Stosować się do postanowień statutu oraz uchwał i postanowień organów cechowych,
  3) Regularnie opłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
  4) Rzetelnie, terminowo i sumiennie wykonywać swoje powinności zawodowe, dbać o jakość usług lub produkcji oraz rozpatrywać rzeczowo zgłaszane w tym przedmiocie reklamacje odbiorców.

§ 10

Członek cechu obowiązany jest w ciągu 30 dni zawiadomić Biuro Cechu o zaniechaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub o przeniesieniu siedziby swego zakładu poza teren działalności Cechu.

§ 11

1. Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
  1) Wystąpienia,
  2) Wykreślenia,
  3) Wykluczenia.

§ 12

1. Wystąpienie członka Cechu następuje po upływie 3-ch miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie, chyba, że strony uzgodniły inny termin.
2. Wykreślenie członka następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.
3. Wykluczenie członka Cechu może nastąpić w przypadku nie wywiązania się z obowiązków członkowskich określonych w statucie.
4. W razie ustania członkowstwa wszelkie zobowiązania majątkowe w stosunku do Cechu stają się natychmiast wymagalne.

§ 13

1. Uchwałę o wykreśleniu i wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Cechu. O uchwale Cech obowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka listem poleconym w terminie 14 dni od daty uchwały wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o możliwości odwołania się w trybie określonym w statucie.
2. W przypadku nie wniesienia odwołania, uchwała o wykluczeniu staje się skuteczna z datą doręczenia jej zainteresowanemu członkowi. Zawiadomienie o wykreśleniu zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany jego adresu, ma moc prawną doręczenia.
3. Członek, względem, którego podjęto uchwałę o wykreśleniu bądź wykluczeniu ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego odwołanie i je popierać oraz składać stosowne wyjaśnienia.
4. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się członka, Cech obowiązany jest go zawiadomić listem poleconym w terminie nie krótszym jak 14 dni przed datą Zgromadzenia.
5. W przypadku nie uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania członka, jego wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z datą odbycia Zgromadzenia.

§ 14

1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając potrzeby finansowania działalności organizacyjno – samorządowej Cechu a także wydatki na działalność statutową Cechu oraz organizacji, których Cech jest członkiem.
2. O wysokości składki cechowej, Biuro Cechu zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy jej obliczenia oraz terminów i sposobu płatności.
3. Nie uregulowane w ciągu sześciu miesięcy składki podlegają dochodzeniu w drodze sądowej po uprzednim wezwaniu do ich dobrowolnego zapłacenia w dodatkowym terminie.

§ 15

Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
1) Honorowego starszego” lub „honorowego członka” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą działalności rzemieślniczej,
2) Honorowego członka” Cechu osobom, które przez ostatnie 20 lat były członkami Cechu i z uwagi na przejście na rentę lub emeryturę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
Osoby posiadające godności honorowe, o których mowa w ust. 1, mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.