XIII. LIKWIDACJA CECHU

§ 49

1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ ważnie oddanych głosów.
2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1, określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego, powołuje likwidatora, oraz określa cel, na który będzie przeznaczony majątek Cechu.