XII. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 48

1. Od uchwał Zarządu Cechu, wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu Cechu.
2. Termin na wniesienie odwołania od uchwał wynosi 14 dni i liczony jest od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem i zawierającej pouczenie o prawie do odwołania.
3. Na podstawie odwołania Zarząd Cechu może uchylić lub zmienić własną uchwałę.
4. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.
5. Organ odwoławczy może rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, gdy opóźnienie nie przekracza 6-ciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
6. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.