XI. BIURO CECHU

§ 46

1. Biuro Cechu wykonuje zadania określone przez Zarząd Cechu.
2. Kierownika biura Cechu powołuje i odwołuje Zarząd.
3. Kierownik biura Cechu kieruje jego pracą, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem ich uchwał.
4. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie dyscypliny finansowej.
5. Zakres kompetencji i odpowiedzialności kierownika biura określa Zarząd.
6. Kierownik biura określa zadania i czynności podległym pracownikom.
7. W przypadku, gdy wykonanie uchwały lub decyzji, bądź innego działania organu Cechu powoduje lub spowodować może naruszenie prawa Kierownik Biura obowiązany jest wystąpić na piśmie do organu, który kwestionowane działanie podjął, o jego zmianę lub uchylenie.
8. Kierownik Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia i Zarządu Cechu z głosem doradczym.
9. Kierownik Biura podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Starszemu Cechu.

§ 47

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Kierownik Biura Cechu.