X. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 44

1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu-umowy o naukę zawodu z tytułu szkolenia i opłat kwalifikacji zawodowych, prowadzenie dokumentacji szkolonych uczniów.
2. Darowizny i dobrowolne świadczenia.
3. Dochody majątku i działalności gospodarczej cechu, wynajem pomieszczeń oraz inne wpływy.
4. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez Walne Zgromadzenie.
5. Zasadą gospodarki finansowej Cechu jest samowystarczalność.

§ 45

Cech, będąc członkiem organizacji wymienionych w § 3 statutu, uczestniczy w kosztach tych organizacji na zasadach określonych w deklaracji akcesyjnej.