KPIRiP w Bydgoszczy po raz kolejny przeprowadziła etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Jakie znasz zawody ?”

Konkurs adresowany był do trzech grup uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii:

 • Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-7 lat)
 • Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych (klas I-IV)
 • Konkurs filmowy dla uczniów szkół podstawowych (klas V-VIII)

Cel jaki przyświecał Konkursowi, to przede wszystkim kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o runku pracy.

Zadaniem dla najmłodszych reprezentantów było stworzenie prac plastycznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.

Grupa uczniów ze szkół podstawowych mogła wykazać się przy tworzeniu prac fotograficznych oraz filmowych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody (w tym także rzemieślnicze).

Mimo panującej pandemii, zainteresowanie konkursem w tegorocznej edycji było duże i tak w kategorii:

 • konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym wpłynęło aż 158 rysunków,
 • konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych (klas I-IV) nadesłano 11 zdjęć,
 • konkurs filmowy dla uczniów szkół podstawowych (klas V-VIII) przesłano 11 filmów.

Z dumą informujemy, wśród laureatów znaleźli się uczniowie z powiatu lipnowskiego.

 

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w kategorii:

Konkurs plastyczny

 • I miejsce –  Ewa Ossowska – 6 lat praca pn. „Fryzjer” z Przedszkola nr 58 w Bydgoszczy,
 • II miejsce – Weronika Szarzyńska – 6 lat praca pn. „Podkuwacz koni” z Przedszkola Dzieciątka Jezus z Bydgoszczy,
 • III miejsce – Alan Michałowski – 5 lat praca pn. „Mechanik pojazdów samochodowych” z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu.

Konkurs fotograficzny

 • I miejsce – Nikodem Gładkowski – 8 lat praca pn. „Monter fortepianów i pianin” ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem,
 • II miejsce – Hubert Górawski – 8 lat praca pn. „Złotnik – jubiler” ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. J. Korczaka we Włocławku,
 • III miejsce – Laura Lewandowska – 11 lat praca pn. „Zegarmistrz” ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole.

Konkurs filmowy

 • I miejsce – Marta Pyszka – lat 15 praca pn. „Kowal wyrobów zdobniczych” z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Bydgoszczy,
 • II miejsce – Wiktoria Jankowska – lat 13 praca pn. „Fotograf” ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Wielgie,
 • III miejsce – Adam Jesiółkowski – lat 12 praca pn. „Elektryk/energetyk” ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu

 

Poniżej prezentujemy zwycięskie pracePlastyczny_miejsce I - Fryzjer-1

 Plastyczny_miejsce II - Podkuwacz koni-1 kopia 

Plastyczny_miejsce III - Mechanik poj.sam-1kopia  

Fotograficzny_I miejsce 

Fotograficzny_II miejsce

 Fotograficzny_III miejscekopia

 

Zwycięskie filmy:

Konkurs Jakie znasz zawody ? 2021(etap regionalny) – 1 miejsce – kowal wyrobów zdobniczych – YouTube

Konkurs Jakie znasz zawody ? 2021 (etap regionalny) – II miejsce – fotograf – YouTube

Konkurs Jakie znasz zawody ? 2021 (etap regionalny) – III miejsce – elektryk – YouTube

 

O formie wręczenia nagród etapu regionalnego wszyscy zwycięzcy poinformowani zostaną indywidualnie.

Laureaci Konkursu etapu regionalnego, którzy zajęli miejsca I-III w danych kategoriach zostali zgłoszeni do etapu ogólnopolskiego Konkursu „Jakie znasz zawody?”- organizatorem, którego jest Związek Rzemiosła Polskiego, a realizatorem Wielkopolska Izba Rzemiosła w Poznaniu oraz Fundacja Społeczeństwa i Gospodarki.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu !

 

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Źródło: link

 

Zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców przewiduje nowelizacja rozporządzenia przyjęta w piątek przez Radę Ministrów. Do firm trafi wsparcie w wysokości 10 mld zł, które będzie wypłacone za marzec i kwiecień. Pomoc skierowano do firm szczególnie mocno dotkniętych obostrzeniami sanitarnymi. Oprócz dotychczasowych branż, na wsparcie mogą liczyć kolejne, w tym m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych, w tym sprzedaż sprzętu elektronicznego i sportowego.

Wsparcie dla firm 

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przewiduje cztery instrumenty pomocy:

 • zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,
 • dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,
 • świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy,
 • dotację do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać pomoc

Aby otrzymać wsparcie trzeba:

 • prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. – ocena w zakresie przynależności do danej branży, uznanej za szczególnie poszkodowaną wskutek pandemii COVID-19, będzie dokonywana w odniesieniu do relatywnie nieodległej przeszłości i – tym samym – pomoc trafi do firm, które faktycznie w obecnym okresie prowadzą taki rodzaj działalności,
 • wykazać 40 proc. spadek przychodów – chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany – w zależności od instrumentu - w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Od kiedy można składać wnioski 

Nowelizacja rozporządzenia pomocowego wejdzie w życie 26 kwietnia 2021 r. w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji , zaś regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.

Źródło: link

Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Pozostałe szkoły i placówki

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia